down

Polskie Towarzystwo Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Z przyjemnością informujemy, że nasze szkolenia posiadają rekomendację Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (PTTMC).
Stowarzyszenie PTTMC jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000331282 (wpis z dnia 9.06.2009 r.).
PTTMC jest również członkiem zwyczajnym prestiżowego Europejskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (ETCMA) zrzeszającego najważniejsze europejskie organizacje medycyny chińskiej.

Stowarzyszenie PTTMC działa na terenie całej Polski.

Członkiem zwyczajnym PTTMC może zostać osoba fizyczna (niekoniecznie lekarz medycyny zachodniej)  zajmująca się Tradycyjną Medycyną Chińską i posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje uzyskane w kraju lub zagranicą (uznane – na wniosek Zarządu – przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa), obejmujące jednak nie mniej niż 300 godzin szkolenia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Celem Towarzystwa jest:

1. Propagowanie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC).

2. Rozpowszechnianie i wspieranie stosowania zdobyczy naukowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, dietetyki, akupunktury, akupresury, masażu, baniek, ćwiczeń ruchowych Chi-kung i farmakologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie.

Swoje cele statutowe Towarzystwo realizuje w szczególności poprzez:

1. Propagowanie i wspieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z zastrzeżeniem, że udzielane porady i wykonywane zabiegi nie mogą zastępować żadnych form leczenia zaleconych przez lekarza.

2. Współdziałanie ze służbą zdrowia i innymi przedstawicielami medycyny akademickiej.

3. Działanie na rzecz integracji medycyny chińskiej z medycyną zachodnią, mając przede wszystkim na względzie korzyści dla osób chorych i całego społeczeństwa.

4. Powołanie Rady Naukowej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

5. Podnoszenie fachowego i naukowego poziomu członków Towarzystwa oraz ułatwianie im prowadzenia badań naukowych.

6. Rozwijanie i propagowanie różnych form szkolenia, doszkalania, dokształcania zawodowego, jak też dostosowywanie kierunków i programów szkolenia do aktualnych potrzeb, obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

7. Organizowanie szkoleń w postaci kursów, seminariów, warsztatów w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

8. Wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i propagandowych w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

9. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych oraz wydawanie i wspieranie publikacji prac naukowo-badawczych i popularno-naukowych dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

10. Organizowanie konferencji, sympozjów itp. poświęconych Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.

11. Współpracę z producentami ziół i leków medycyny chińskiej oraz z aptekami, hurtowniami i przedsiębiorstwami prowadzącymi ich sprzedaż, mając na celu zarówno utrzymanie wysokiej jakości surowców i preparatów jak i poprawienie ich dostępności dla pacjentów.

12. Propagowanie i wspieranie rodzimej produkcji i przetwórstwa ziół chińskich, oraz produkcji sprzętu medycznego stosowanego w medycynie chińskiej.

13. Propagowanie leczenia i terapii Tradycyjną Medycyną Chińską, zgodnie z obowiązującym prawem.

14. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

15. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, sumienności i godności zawodowej wśród członków Towarzystwa.

16. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

17. Podejmowanie działań na rzecz ustalenia ogólnopolskiego standardu: szkolenia, stałego podnoszenia kwalifikacji i egzaminowania uprawniającego do zawodowego stosowania leczenia, terapii i profilaktyki według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – zgodnie z przepisami prawa oraz kierując się wskazaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

18. Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów dotyczących Tradycyjnej Medycyny Chińskiej kierowanych do odpowiednich władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji.

19. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych – szczególnie poprzez wpieranie stosowania Tradycyjnej Medycyny Chińskiej na rzecz osób (z Polski lub za granicą) potrzebujących porady, profilaktyki i terapii w zakresie ochrony zdrowia.