down

Statut Placówki Kształcenia Ustawicznego

S T A T U T
Placówki Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia

z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 14/12


I. Postanowienia ogólne

§ 1
Placówka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych (nazywana dalej Placówką) o nazwie Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia jest powołana przez Bożenę Kalmus, zam. ul. Szlak 14/12, 31-161 Kraków.

§ 2
Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i prowadzi kształcenie ustawiczne w zakresie akupunktury, dietetyki, zielarstwa, fizjoterapii, masażu i refleksologii, anatomii i fizjologii, patologii i chorób zakaźnych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowia.

§ 3
Placówka posługuje się dwiema pieczęciami okrągłymi – dużą i małą oraz pieczęcią zwykłą.

§ 4
Placówka spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i kulturotwórczą.

§ 5
Placówka kształci w cyklu zaocznym na podbudowie szkoły średniej lub wyższej, zgodnie z postanowieniem ustawy o systemie oświaty.

§ 6
Placówka jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego dla dorosłych, o charakterze świeckim z zasadami demokracji, wolności i sprawiedliwości oraz poszanowaniem tolerancji światopoglądowej i wyznaniowej.

§ 7
Siedziba Placówki znajduje się w Krakowie, ul. Szlak 14/12, a kształcenie odbywa się w V Liceum Ogólnokształcącym im. E. Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12 oraz w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Handlowego „Jubilat”, Al. Krasińskiego 1-3 w Krakowie.

 

II. Cele i zadania Placówki


§ 8 Kształcenie ma na celu rozwój uzdolnień słuchaczy zgodnie z predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi, rozbudzanie zainteresowań oraz kształcenie świadomości i postaw twórczych.
W toku nauki słuchacze mogą realizować swoje zainteresowania w systemie zaocznym z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej (akupunktury, dietetyki, zielarstwa, masażu i refleksologii), anatomii i fizjologii i innych przedmiotów ogólnomedycznych oraz profilaktyki zdrowia oraz wybranych technik fizjoterapii.

§ 9
Placówka zapewnia słuchaczom zdobycie wiedzy poprzez:
–        wykwalifikowaną kadrę naukową
–        nowoczesne programy, metody i techniki nauczania
–        racjonalną pracę własną i zespołową
–        partnerską i bezstresową formę współdziałania wykładowców i słuchaczy;

§ 10
W Placówce nauka odbywa się w systemie zaocznym – weekendowym lub sesyjnym (sesje o długości od jednodniowych i kilkudniowych, maksymalnie do dwóch tygodni, rozpoczynające się lub kończące weekendem) wg programu zatwierdzonego przez Radę Naukową Placówki. W zależności od typu i programu nauczania cykl nauczania trwa od kilku tygodni do jednego roku.

§ 11
Słuchacze mogą zaliczyć niektóre przedmioty w trybie uznania ich udziału w ekwiwalentnych szkoleniach odbytych w innych placówkach edukacyjnych lub instytucjach szkoleniowych – pod warunkiem, że program i poziom takiego szkolenia jest równoważny z  programem i poziomem szkoleń w Placówce. O uznaniu i zaliczeniu j.w. decyduje właściciel lub dyrektor Placówki, który w przypadku wątpliwości może dodatkowo skonsultować się z Radą Naukową.

§ 12
Placówka realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, tworząc optymalne warunki osiągania efektów swojej działalności dydaktycznej.

 

III. Organy Placówki oraz zakres ich działania


& 13
Organami Placówki są:
– Dyrektor Placówki
– Rada Naukowa

& 14
Dyrektor Placówki:
–   reprezentuje Placówkę
–   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-szkoleniową Placówki
–   odpowiada za zaopatrzenie w pomoce naukowe, podręczniki, sprzęt itp.
–   dba o prestiż i dobre imię Placówki
–    reprezentuje Placówkę
–    organizuje przyjęcia słuchaczy (weryfikację)
–    kontroluje przestrzeganie regulaminu Placówki
–    ponosi odpowiedzialność za BHP
–    zatrudnia i zwalnia pracowników Placówki, w razie potrzeby konsultując się z Radą Naukową
–    odpowiada za zgodność pracy Placówki z ustawą o systemie oświaty w punktach obowiązujących szkolnictwo niepubliczne oraz ze statutem Placówki i regulaminem
–    dba o prestiż i dobre imię Placówki.

& 15
Rada Naukowa:
Radę naukową powołuje właściciel Placówki.
Rada Naukowa działa kolegialnie, zbierając się w miarę potrzeb.
W jej skład wchodzą co najmniej:
–        Dyrektor Placówki,
–        Konsultant pedagogiczno-psychologiczny,
–        Konsultant medyczny.

& 16
Rada Naukowa działa w zakresie statutowych celów funkcjonowania placówki.
Do podstawowych zadań Rady należą:
–        opiniowanie i zatwierdzanie programów szkolenia,
–        opiniowanie programów dotyczących rozwoju Placówki,
–        opiniowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników Placówki, rozstrzygania spraw niemieszczących się w kompetencjach innych organów Placówki.

 

IV. Organizacja Placówki


& 17
Podstawą prawną działalności Placówki jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), niniejszy statut oraz wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa.

& 18
O zamiarze likwidacji Placówki, dyrekcja ma obowiązek powiadomić słuchaczy, wykładowców, Radę Naukową i właściwy organ w Urzędzie Miasta Krakowa.

& 19
Placówka może funkcjonować w niepełnej strukturze, pod warunkiem, że nie wpłynie to na poziom dydaktyczno-szkoleniowy oraz bezpieczeństwo pracowników i słuchaczy.

§ 20
Językiem wykładowym jest język polski. W przypadku, gdy wykłady i ćwiczenia prowadzą wykładowcy zagraniczni, Placówka zapewnia fachowych tłumaczy z ich języka  wykładowego na język polski.

& 21
Absolwenci Placówki po uzyskaniu zaliczenia z egzaminu pisemnego i praktycznego otrzymują Dyplom Ukończenia Kursu.
W przypadku, gdy kurs nie jest zakończony egzaminem, absolwenci Placówki otrzymują Świadectwo Udziału w Kursie.

 

V. Obowiązki i prawa pracowników Placówki


& 22
Wykładowcy mają obowiązek prowadzić prace dydaktyczne w zakresie nauczanego przedmiotu zgodnie z nowoczesnymi metodami i formami pracy dydaktycznej.
Do obowiązków ich należy ponadto:
– sumienne, rzetelne i systematyczne prowadzenie zajęć,
– realizowanie programu nauczania,
– życzliwy i indywidualny stosunek do każdego słuchacza,
– podnoszenie kwalifikacji,
– przestrzeganie zasad Regulaminu i BHP.

& 23
Obowiązki i prawa pracowników Placówki określa aktualne prawo pracy oraz przyjęty przez nich zakres obowiązków.

& 24
Sprawy dyscyplinarne i porządkowe rozpatrywane są zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Pracy oraz Kodeksem Pracy.

 

VI. Obowiązki i prawa słuchacza Placówki


& 25
Słuchaczem Placówki mogą zostać absolwenci szkół średnich (pozytywny wynik z egzaminu maturalnego) lub wyższych w wyniku postępowania weryfikacyjnego i zasad regulaminu szkoły.

& 26
Słuchacze Placówki mają obowiązek:
1. systematycznie uczęszczać na zajęcia,
2. systematycznie wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
3. reprezentować nienaganną postawę moralno-etyczną,
4. szanować prawa autorskie, a w szczególności:
(a)       nie naruszać praw autorskich dotyczących wykładowców oraz otrzymywanych materiałów szkoleniowych
(b)      nie nagrywać oraz filmować wykładów i ćwiczeń w przypadku, gdy wykładowcy, dyrektor lub właściciel Placówki nie wyrażą na to zgody.
5. Opłacać w terminie czesne. Sprawy szczegółowe dotyczące płatności za naukę oraz sposobu realizacji programu nauczania określa Regulamin Placówki.

& 27
Prawa słuchacza:
1. Słuchacze Placówki mają prawo do nieobecności nieusprawiedliwionej na 10% zajęć.
2. Przerwa w zajęciach (także ferie i wakacje) jest czasem wolnym dla słuchacza.
3. Placówka powiadamia słuchaczy o dotyczących ich zmianach przepisów szkolnych.
4. Słuchacz korzysta z urządzeń szkolnych w sposób określony przez Placówkę i pod jej opieką w potrzebnym zakresie.
5. Słuchacz ma prawo do egzaminu poprawkowego oraz komisyjnego. Skład komisji określa doraźnie Rada Naukowa Placówki.
6. Słuchacz ma prawo zdawać egzamin w terminie innym niż określony w harmonogramie zajęć za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty oraz dodatkowy termin ustala dyrektor Placówki.
7. Słuchacz może przedstawić interesujące go problemy, a wykładowca winien starać się pomóc w ich wyjaśnieniu lub rozwiązaniu.
8. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących nauczania do dyrektora Placówki.
9. Słuchacz ma prawo do zgłoszenia uwag w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Placówki do właściciela Placówki.
10.   W przypadku pisemnego zgłoszenia uwag dotyczących łamania zapisów Statutu dyrektorowi lub właścicielowi Placówki i braku reakcji Dyrektora lub właściciela Placówki słuchacz ma prawo do wniesienia skargi do Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

& 28
Kary:
W Placówce mogą być stosowane następujące kary:
–        upomnienie słowne;
–        nagana;
–        zawieszenie w prawach słuchacza – przez dyrektora Placówki;
–        usunięcie z Placówki – przez właściciela Placówki lub Dyrektora, po zapoznaniu się z opinią Rady Naukowej, lub bez opinii Rady w przypadku nieopłacenia czesnego po upływie jednego miesiąca po przewidzianym terminie lub w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu Placówki.
Słuchaczowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od nałożenia kary:
–        upomnienia i nagany – do dyrektora Placówki
–        zawieszenia w prawach słuchacza i usunięcia z Placówki – do właściciela Placówki.
Wysokość (rodzaj) kary uzależnia się od:
–        czynu,
–        powtarzalności nagannego zachowania,
–        winy,
–        przewidywanego wpływu kary na eliminację nagannego zachowania u ukaranego i innych potencjalnych sprawców.

 

VII. Finansowanie działalności Placówki

& 29
Zasoby materialne Placówki pochodzą z:
–        opłat wpisowych dokonanych przez kandydatów na słuchaczy;
–        opłat semestralnych (lub rocznych) dokonanych przez słuchaczy;
–        zapisów, darowizn, dotacji, subwencji;
–        środków przeznaczonych przez właścicieli szkoły;
–        własnej działalności gospodarczej;

& 30
Środki materialne potrzebne do funkcjonowania Placówki gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez wskazany przez Placówkę bank.

& 31
Nauka w Placówce Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych jest płatna.
Zasady płatności określa właściciel Placówki zgodnie z umową cywilno-prawną ze słuchaczem.
Słuchacze ponoszą pełne koszty funkcjonowania Placówki.
Placówka może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego oraz usług osób, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji.

 

VIII. Zasady przyjmowania słuchaczy do Placówki


§ 32
Placówka prowadzi nabór słuchaczy na terenie całej Polski. Otwarta jest też na słuchaczy zagranicznych.

§ 33
Podstawą przyjęcia jest złożenie podania o przyjęcie do Placówki, świadectwo maturalne bądź dyplom ukończenia uczelni wyższej oraz wniesienie opłaty wpisowej i za kurs lub pierwszą sesję nauki. Konieczne jest również złożenie podpisanego przez słuchacza Oświadczenia na temat poszanowania praw autorskich wykładowców i Placówki oraz znajomości zasad dotyczących odpowiedzialności Placówki, wykładowcy  i słuchacza.

§ 34
W przypadku szkoleń i kursów dla zawansowanych, niezależnie od spełnienia wymagań  określonych w § 33. niezbędna jest również rozmowa kwalifikacyjna lub przedstawienie dokumentów świadczących o wymaganym stopniu zaawansowania.

Wymagania kwalifikacyjne określa dyrektor Placówki i są one podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze na dany kurs.

§ 35
W przypadku szkoleń i kursów, na których wymagane jest podstawowe przygotowanie medyczne (w zakresie anatomii, fizjologii, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.) osoby nie mające takiego przygotowania zobowiązane są do uzupełnienia tej wiedzy na innych kursach i udokumentowania tego stosownym dyplomem – zanim otrzymają dyplom lub świadectwo ukończenia kursu głównego.