down

Zaświadczenia

Zaświadczenia udziału w seminarium, ukończenia kursu
i Dyplom ukończenia Szkoły:

Po odbyciu seminariów i kursów wydawane są Zaświadczenia ukończenia kursu:
1. Po ukończeniu seminarium: „Zaświadczenie udziału w seminarium”
2. Po ukończeniu kursu (bez względu czy jest to kurs jedno, czy wieloczęściowy): „Zaświadczenie ukończenia kursu”, a w przypadku odbycia tylko części kursu (nie mniejszej niż 80%) – „Zaświadczenie udziału w kursie”

Po ukończeniu kursów wydajemy następujące zaświadczenia:
Zaświadczenie własne Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia wystawione przez Instytut Medycyny Chińskiej – Placówkę Kształcenia Ustawicznego, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Po ukończeniu Szkoły i zdaniu egzaminu końcowego wydajemy:
1. Dyplom ukończenia Szkoły Medycyny Chińskiej w Krakowie wystawiony przez Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia.
2. Wykaz przedmiotów/kursów (wraz z ilością godzin i nazwiskami prowadzących) i egzaminów zaliczonych podczas całego szkolenia