down

Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ
INSTYTUTU MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I PROFILAKTYKI ZDROWIA

prowadzącego:
Instytut Medycyny Chińskiej – Placówkę kształcenia Ustawicznego
 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
a) odpowiedniej sali szkoleniowej z wyposażeniem i ewentualnym nagłośnieniem (gdy wielkość sali tego wymaga)
b) fachowego tłumacza dla zagranicznych wykładowców
c) koniecznych materiałów szkoleniowych dla Słuchaczy.

2. Organizator ma prawo do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Słuchacza – wyłącznie dla potrzeb organizowanych przez niego szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.

3. Organizator zobowiązany jest do informowania Uczestników (zwanych dalej Słuchaczem) szkoleń (kursów, seminariów, warsztatów itp. szkoleń zwanych dalej Kursem), o zakazie lub zgodzie na nagrywanie i filmowanie Kursów. Zgoda może dotyczyć całości lub tylko wybranych sposobów nagrywania (np. tylko audio) i powinna być ogłoszona publicznie w komunikacie o Kursie lub przed rozpoczęciem Kursu.

4. Organizator informuje Słuchaczy w komunikacie dotyczącym danego kursu (w Internecie, mailingu lub na ulotce) o terminie możliwości dokonania bezpłatnej rezygnacji z kursu oraz terminie ewentualnego odwołania kursu (np. z powodu zbyt małej liczby uczestników). Instytut nie odpowiada jednak, za późniejsze odwołanie kursu związane ze zdarzeniami niezależnymi (np. nagła choroba wykładowcy, odwołanie lotów, lockdown itp.) – w takim przypadku Słuchacz otrzymuje zwrot 100% dokonanej wpłaty.

5. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia Kursu o dzień lub więcej (z przyczyn niezależnych od Organizatora), Organizator Kursu zwróci Słuchaczowi kwotę będącą równowartością opłaty za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu Kursu (według proporcji wynikającej z podzielenia ceny całego kursu przez liczbę dni zajęć), natomiast w przypadku odwołania kursu Organizator zwróci Słuchaczowi kwotę będącą równowartością uiszczonej przeze niego opłaty za Kurs.

OBOWIĄZKI SŁUCHACZA:

1. Słuchacz nie może powielać, publikować, odtwarzać publicznie lub przekazywać dalej osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz w jakikolwiek sposób, elektronicznie czy też mechanicznie, w tym poprzez fotokopiowanie, fotografowanie, filmowanie lub poprzez informatyczny system wyszukiwania informacji jakiejkolwiek części materiału do Kursów autorsko prowadzonych przez wykładowców (zwanych dalej Wykładowcą) oraz tłumaczy (zwanych dalej Tłumaczem) na organizowanych lub współorganizowanych przez firmę Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 14/12 (zwaną dalej Organizatorem) i zatrudnionych przez Organizatora, ani też zlecać tych czynności osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykładowcy i Organizatora.

2. Słuchacz nie może utrwalać całości ani żadnej części Kursu przy użyciu jakiegokolwiek rodzaju sprzętu do jednoczesnej rejestracji obrazu i dźwięku lub tylko obrazu lub dźwięku, np. kamer wideo, dyktafonów, komputerów, telefonów komórkowych itp. – chyba, że Wykładowca i Organizator udzielą na to zgodę.

3. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Wykładowca, Tłumacz oraz Organizator prowadzonego przez Wykładowcę Kursu nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne powikłania zdrowotne, które wynikną z zastosowania w prowadzonej terapii informacji uzyskanych na Kursie. Słuchacz przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie terapie prowadzone przez siebie przy użyciu informacji uzyskanych na Kursie.

4. Podczas Kursu Słuchacz nie może wykonywać żadnych własnych terapii (nawet jeśli jest o to proszony przez innych Słuchaczy), które nie wynikają bezpośrednio z poleceń wykładowcy i nie są częścią praktycznych ćwiczeń danego Kursu. Organizator i Wykładowca nie biorą żadnej odpowiedzialności za możliwe komplikacje i szkody powstałe w wyniku takich działań.

5. Słuchacz zo­bowiązuje się do przestrzegania pol­skich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, leczenia i terapii pacjentów, aktualnie obowiązujących regulacji i zaleceń sanitarnych i epidemicznych, oraz poleceń i wskazań Wykładowcy, Tłumacza i Organizatora podczas zajęć na Kursie i w czasie przerw w trakcie kursu.

6. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia kursu z powodu problemów uniemożliwiających Wykładowcy i/lub Tłumaczowi terminowe przybycie do miejsca kursu, takich, jak klęski żywiołowe, zaburzenia w ruchu lotniczym z powodu huraganowych wiatrów, mgły, nadmiernych opadów, zagrożenia terrorystycznego, strajku personelu pokładowego i personelu portów lotniczych, lockdownu, kwarantanny oraz innych niezależnych okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Słuchacz nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Wykładowcy i Tłumacza, natomiast w stosunku do Organizatora nie będzie zgłaszać roszczeń finansowych przewyższających uiszczoną przez Słuchacza kwotę tytułem opłaty za daną sesję Kursu.

7. Słuchacz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Organizator odpowiada jedynie za sprawy związane z organizacją Kursu, nie odpowiada natomiast za działania Słuchaczy zarówno podczas Kursu jak poza terminami zajęć.

8. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie wyraża zgody na:
a) gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych przez uczestników Kursu podczas trwania Kursu – zarówno w sali wykładowej jak i w pomieszczeniach, za które odpowiada Organizator podczas Kursu.
b) prowadzenia sprzedaży oraz marketingu jakichkolwiek produktów, książek, skryptów i szkoleń przez Słuchaczy podczas trwania Kursu – zarówno w sali wykładowej jak i na terenie obiektu, gdzie ta sala się znajduje.
Zbieranie danych osobowych, sprzedaż i marketing j.w. możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody Organizatora.

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:
a) Słuchacz upoważnia Organizatora do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Słuchacza – wyłącznie dla potrzeb organizowanych przez niego szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883.
b). Słuchacz powinien informować Organizatora o zmianach adresu, telefonu, adresu poczty elektronicznej.
c) Słuchacz ma prawo zażądać wykreślenia jego danych osobowych z bazy danych Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

10. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania się podczas szkolenia, Słuchacz może zostać usunięty z Kursu bez prawa zwrotu wpisowego na Kurs oraz uiszczonej opłaty za Kurs.

11. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie, a dotyczące tego Regulaminu regulowane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywil­nego.

12. Prawem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszego Oświadczenia jest prawo polskie i polski sąd w miejscu siedziby Organizatora.