down

MEDYCYNA CHIŃSKA I ZAWÓD AKUPUNKTURZYSTY – AKTUALNY STAN PRAWNY

Regulacje prawne dotyczące medycyny chińskiej i zawodu akupunkturzysty

Do chwili obecnej nie ma w Polsce żadnych regulacji prawnych dotyczących wydawania uprawnień zawodowych w zakresie medycyny chińskiej. Dotyczy to wszystkich szkół medycyny chińskiej i akupunktury w Polsce. Mamy nadzieję, że w przyszłości takie regulacje powstaną i status medycyny chińskiej, zarówno w zakresie akupunktury TMC jak i ziołolecznictwa zostanie uregulowany.

Wprawdzie zawód „akupunkturzysta” został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 82 poz. 537) wpisany na listę zawodów (nie zastrzeżonych dla lekarzy) pod numerem 323001, w grupie zawodów: 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” – jest to więc zgodnie z powyższym przyporządkowaniem zawód na poziomie technika, czyli wykształcenia średniego, a więc nie wymaga ukończenia wyższych studiów (w tym medycznych). Jednak brak jest jakichkolwiek rozporządzeń dotyczących programów i zakresu wykształcenia, zasad certyfikacji i trybu nadawania uprawnień zawodowych. Brak jest również zapisów na temat zawodu akupunkturzysty i zielarza na liście zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, bowiem lista zawodów prowadzona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie jest tożsama z listą zawodów Ministerstwa Edukacji.

W związku z tym prowadząc edukację w zakresie akupunktury i pozostałych dziedzin medycyny chińskiej w ramach Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia opieramy się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (Polska jest członkiem WHO, więc jest zobowiązana do uwzględniania jej zaleceń) i ETCMA (najpoważniejsza i największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca europejskie stowarzyszenia tradycyjnej medycyny chińskiej, dbająca o wysokie standardy w szkoleniowe). Korzystamy też z doświadczeń World Federation

Akupunktura nie jest (i nigdy w Polsce nie była!) zastrzeżona wyłącznie do wykonywania przez lekarzy.
Wprawdzie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Akupunktury znajduje się sformułowanie mówiące, że „zabiegi akupunktury może wykonywać wyłącznie lekarz posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce” (http://www.akupunktura.org/index.php?url=pacjent&topic=tresc&id_news_topic=2), jednak jest ono całkowicie bezprawne, ponieważ decyzje zarządu jednego z kilku istniejących w Polsce stowarzyszeń (czyli organizacji pozarządowych) związanych z medycyną chińską lub tylko akupunkturą nie mają żadnej mocy prawnej i co najwyżej mogą dotyczyć wyłącznie członków PTA.
Również nie jest prawdziwy pogląd, że ponieważ „tylko lekarze mogą przerywać ciągłość skóry, to tylko oni mogą wykonywać akupunkturę” – to również nie ma żadnego umocowania prawnego i jest po prostu plotką krążącą od lat na temat akupunktury. Są na ten temat liczne opinie prawne (m.in. http://prawofizjoterapeutyczne.pl/suche-iglowanie-fizjoterapii-zabronione/#respond, http://kosmetologia-estetyczna.org/uregulowania-prawne/) jednoznacznie wykazujące fałszywość takiego poglądu.

Szkolenie w zawodzie „akupunkturzysta” odbywa się w związku z powyższą sytuacją prawną (akupunkturzysta jako zawód paramedyczny, nie wymagający wiec wykształcenia medycznego) na poziomie kształcenia policealnego i jest możliwe wyłącznie w szkołach niepublicznych (szkoły publiczne nie posiadają w tym zakresie odpowiednich regulacji prawnych).

Informujemy również, że w chwili obecnej zgodnie z prawem, można prowadzić praktykę akupunktury, udzielać porad zielarskich itp. w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (miasta/gminy) jako „działalność paramedyczna” i nie są do tego wymagane żadne uprawnienia (co z drugiej strony niestety umożliwia też działanie osobom nie posiadającym stosownych kwalifikacji i szarlatanom).

Więcej informacji:
Marek Kalmus, kom. 502-090-301
Bożena Miczulska-Kalmus, kom. 503-150-462
email: kursy@medycyna-chinska.com